Kanjertraining

De Regenboog mag zich Kanjerschool noemen.

Op onze school creëren wij een veilige sfeer en omgeving waarin leerkrachten, ouders en kinderen elkaar kennen, aandacht hebben voor elkaar en luisteren naar elkaar. Wij willen een veilig klimaat bieden waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Fatsoenlijk gedrag is bij ons de norm. Op onze school werken wij met de Kanjertraining: een methode voor sociale en emotionele ontwikkeling, vanuit rust, vertrouwen en wederzijds respect. Deze methode geeft inzicht in eigen gedrag en dat van een ander en biedt een taal om pestgedrag aan te pakken. We hanteren de kanjertraining schoolbreed (van groep 1-8) om een doorgaande lijn te borgen.
Ons beleid is gericht op het voorkomen van pestgedrag. Dit hebben we omschreven in een kanjerpestprotocol.

Op woensdagavond 1 november 2023 organiseren we een ouderavond over de Kanjertraining.